Ładowanie . . .
Ładowanie . . .

Refundacja NFZ

Worki oraz płytki stomijne są w Polsce w 100% refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
co oznacza, że Pacjenci w ramach refundacji mogą zaopatrzyć się w nie bezpłatnie do wysokości limitu, który jest zależny od rodzaju wyłonionej stomii.

 

Przedstawiamy kody refundacji i przypisane do nich rodzaje wyrobów:

Sprzęt stomijny: worki stomijne w systemie 1-częściowym lub 2-częściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu, lub zestaw do irygacji (kod W.01.01)

Pacjenci, którzy są świeżo po operacji wyłonienia stomii otrzymują pierwsze zlecenie na jeden miesiąc z podwójnym limitem finansowania (kod W.01.02)

Pozostałe wyroby stomijne - akcesoria, czyli pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących,
produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową, 
Pacjenci otrzymują
w ramach drugiego zlecenia, produkty te mogą nabyć w limicie 120,00 zł/msc, jednakże odpłatność pacjenta wynosi 20% do limitu w przypadku
osób dorosłych 
oraz 10% do limitu w przypadku dzieci do 18 r.ż. (kod W.02.01

Pierwsze zlecenie dla osób z nowo wyłonioną stomią na wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających

lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową) (kod W.02.02)

Worki do zbiórki moczu z odpływem lub zamiennie worki urostomijne w przypadku nefrostomii (kod Y.04.01)

Paski mocujące do worków do zbiórki moczu (dorośli - odpłatność 10% do limitu, kod Y.05.01.00)
                                                                             (dzieci - odplatność 0% do limitu, kod Y.05.01.01)

Wyliczenie przysługującego limitu refundacji jest pomnożeniem ilości przetok i miesięcznego limitu dla rodzaju stomii oraz liczby sztuk
(ilości wielokrotności limitu podstawowego np. 3)
Wartość limitu x liczba przetok x liczba wielokrotności limitu

Uprawnienia dodatkowe, czyli prawo do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny (worki/płytki i akcesoria).
Przysługują Pacjentom z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ ZND oraz dzieciom objętym “Ustawą za życiem” 47DN. 

Uprawnienia dodatkowe - znaczenie kodów

  • 47DN - dzieci do 18 roku życia od urodzenia z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami albo nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi życiu - spełniające kryteria z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”  (Dz. U. z 2016 r. poz.1860).
  • 47ZN - osoby od 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2028 r. poz. 932).
  • 47ZND - dzieci do 16 r. życia - z niepełnosprawnością i wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1532).

Osobami. które mają prawo do 100% refundacji do limitu są:

  • inwalidzi wojenni (47IB),
  • inwalidzi wojskowi (47IW),
  • osoby represjonowane (47OR).

Osoba wystawiająca zlecenie decyduje o zwiększeniu krotności limitu na zleceniu. 

Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawić:
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
-Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii,
-Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych,
-W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
-W przypadku kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii,
-W przypadku przetoki ślinowej także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo twarzowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej,
-Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.),
-Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2705, z późn. zm.),
-Specjalista w dziedzinie fizjoterapii.

Konsultacja stomijna
Darmowa pomoc