Ładowanie . . .
Ładowanie . . .

Regulamin portalu

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego działającego pod adresem www.stomia24.pl („Portal”).

1.2. Portal jest własnością Stomia24 sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia (05-816), ul. Szyszkowa 51, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000994041, NIP: 5223237227, REGON: 523222388, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości o wysokości kapitału zakładowego: 5 550,00 złotych („Stomia24”).

1.3. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie Regulaminu Portalu. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Portalu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.4. Regulamin Portalu znajduje zastosowanie do Portalu jak i do poszczególnych usług w nim oferowanych, chyba że do tychże usług zastosowanie mają postanowienia innych umów lub regulaminów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, w szczególności Regulamin Sklepu.

1.5. Regulamin Portalu udostępniony jest nieodpłatnie w Portalu, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.

1.6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu i oferowanych w nim usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Portalu następujących treści:

I. powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Stomia24 lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,

II. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Administrator -  Stomia24 Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia (05-816), ul. Szyszkowa 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000994041, NIP: 5223237227, REGON: 523222388;

Cookies - pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika;

Hasło - hasło dostępu do Portalu ustanowione przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu do Portalu;

Login - nazwa Użytkownika służąca do zalogowania się do Portalu;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Loginem) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu;

Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na przesyłaniu przez Stomia24 wiadomości elektronicznych na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji marketingowych;

Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j.);

Regulamin Sklepu - Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, działającego pod domeną https://stomia24.pl/

Regulamin Portalu  - niniejszy regulamin korzystania z Portalu

Rejestracja - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Portalu;

Portal - system stron www udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem www.stomia24.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do komunikacji z Użytkownikami oraz prowadzenia sprzedaży produktów na odległość;

Sklep internetowy - Sklep internetowy prowadzony przez Stomia24 z wykorzystaniem narzędzi Portalu;
Usługi - Usługi świadczone przez Stomia24 na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, tj. usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.);

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Stomia24 w ramach Portalu;

Usługodawca - Stomia24 Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia (05-816), ul. Szyszkowa 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000994041, NIP: 5223237227, REGON: 523222388;

Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Portalu i narzędzi Portalu, w tym ze Sklepu Internetowego;

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH PORTALU

3.1. Świadczenie usług elektronicznych, tj. usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Usługobiorca może korzystać w szczególności z następujących usług:

I. usługa informacyjna umożliwiająca przeglądanie, odczytywanie i zapisywanie udostępnionych w ramach Portalu informacji m.in. odnośnie oferowanych produktów, działalności Spółki, promocjach, materiałach edukacyjnych;

II. usługi prowadzenia Konta polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy założenie oraz korzystanie z zindywidualizowanego Konta;

III. usługi formularza zamówienia polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienia stosownych formularzy;

IV. usługi wyszukiwarki umożliwiająca wyszukiwanie określonych treści na stronie internetowej www.stomia24.pl;

V.  usługi Newsletter polegającej na nieodpłatnym dostarczaniu wiadomości elektronicznych z informacjami o najnowszych produktach oferowanych przez Stomia24, zawierające informacje o charakterze promocyjnym, handlowym i edukacyjnym;

3.3. Umowa o świadczenie usługi informacyjnej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na stronę www.stomia24.pl bądź dowolną podstronę i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia wszystkich stron przez Usługobiorcę.

3.4. W przypadku usług innych aniżeli usługa informacyjna, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi, zaś rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi, chyba że Regulamin Portalu przewiduje inną chwilę zawarcia lub zakończenia trwania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

3.5. Usługi wskazane w ust. 3.2. powyżej świadczone są bezpłatnie przez całą dobę 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem Newsletter’a, który jest przesyłany cyklicznie.

4. NEWSLETTER

4.1. W ramach usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter na zasadach wskazanych poniżej.

4.2. Usługobiorca nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.  

4.3. Poprzez zamówienie Newslettera, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, wysłanej przez Stomia24 informacji w formie listu elektronicznego (e-mail).

4.4. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Usługobiorcą a Stomia24 umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera i następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.stomia24.pl:

I. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy w formularzu “Zamów Newsletter” zamieszczonym na stronie internetowej www.stomia24.pl oraz naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się” albo zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w Procedurze Rejestracji Konta odpowiadającemu zamówieniu Newslettera;

II. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja.

4.5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Usługobiorcę z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Stomia24, co może nastąpić w dowolnym momencie.

4.6. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez Stomia24 lub podmioty z nim współpracujące produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące Stomia24 oraz podmiotów współpracujących z Stomia24, w tym dotyczące m.in. opinii, nowości lub rabatów.

4.7. Treści zwarte w Newsletterze mogą podlegać ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną.

4.8. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wybierając przycisk „wypisz" w treści zdania:  Jeśli nie chcesz widzieć kolejnych nowości i promocji wypisz się z newslettera.”

4.9. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

5. PROCEDURA REJESTRACJI KONTA

5.1. Proces Rejestracji w Portalu odbywa się poprzez założenie indywidualnego Konta.

5.2. Proces Rejestracji w Portalu jest dobrowolny i nie stanowi warunku korzystania z Usług oferowanych przez Stomia24 w ramach Portalu.

5.3. Założenie Konta w Portalu wymaga podania wszystkich danych zawartych w formularzu rejestracji do Portalu, tj. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, a także złożenia oświadczeń wskazanych w formularzu rejestracji, tj. oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią i akceptacją postanowień Regulaminu Portalu oraz Polityką Prywatności.

5.4. W procesie Rejestracji Konta Użytkownik może zaznaczyć Zgodę Marketingową oraz może Zamówić Newsletter, wybierając odpowiedni checkbox.

5.5. W procesie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane osobowe.

5.6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi osoba wprowadzająca te dane.

5.7. Stomia24 nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

5.8. Po zakończeniu procesu rejestracji na adres mailowy podany w procesie rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie założenia Konta.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

6.1. Portal zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.

6.2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich treści, które są prezentowane w Portalu, wyłącznie do własnego użytku.

6.3. Stomia24 zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Portalu w dowolnym momencie.

6.4. Stomia24 ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec Stomia24 przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

6.5. Stomia24 nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

6.6. Stomia24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE

7.1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług, Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

I. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 KB dla Użytkownika);

II. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);

III. przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0), monitor o rozdzielczości 1024x768, włączona obsługa Java Script.

7.2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Stomia24 nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Portalu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stomia24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opacz-Kolonia, przy ul. Szyszkowej 51.

8.2. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.stomia24.pl/polityka-prywatnosci.

8.3. Przed skorzystaniem z narzędzi  Portalu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z powyższym dokumentem.

8.4. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Sklepu i Polityki prywatności oraz Polityki cookie.

9. PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

9.1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Portalu (w tym m.in. nazwy, znaki towarowe, logotypy, kolorystyka, zdjęcia, grafiki, układ witryny, opisy produktów, pliki audio-video itp.) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Portalu przysługują Stomia24 lub podmiotom, z którymi Stomia24 zawarł stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami.

9.2. Korzystanie przez użytkownika z Portalu (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów.

9.3. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami. Poza określonymi prawem przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Stomia24 kopiowania, modyfikowania czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Portalu (w całości lub części). Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Portalu bez pisemnej zgody Stomia24 oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

10. WYPOWIEDZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG I REKLAMACJE

10.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie).

10.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Sklep internetowy Stomia24.pl, ul. Szyszkowa 51, 05-816 Opacz-Kolonia.

10.3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

10.4. W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

10.6. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych przez Stomia24 powinny być przesyłane pocztą na adres siedziby Stomia24, tj. ul. Szyszkowa 51, 05-816 Opacz-Kolonia, lub pod adres e-mail: [email protected] oraz powinny zawierać: imię, nazwisko, adres oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

10.7. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a o sposobie jej rozpatrzenia zainteresowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni odpowiednio pocztą tradycyjną lub elektroniczną, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin Portalu może ulec zmianie, w szczególności w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych Usług.

11.2. Zmieniony Regulamin Portalu zostanie umieszczony na stronach Portalu wraz z informacja o zakresie zmian i dacie wejścia w życie zmian Regulaminu.

11.3. Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu Portalu nie będzie miał możliwości korzystania z Usług.

11.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Portalu - stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

11.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.04.2023r.

Konsultacja stomijna
Darmowa pomoc